Πορτραίτο: Faustina II Diva
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45

object: 1
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, draped, standing front, head left, arranging veil on right shoulder with right hand and holding torch in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, draped, standing front, head left, arranging veil on right shoulder with right hand and holding torch in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, draped, standing left, holding globe surmounded by phoenix in extended right hand and leaning on column at left

objects: 2
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Pietas, veiled, draped, standing right, sacrificing out of patera in right hand on altar and holding sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTIN AVG MATR CASTROR: Bust of Diva Faustina II, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Pietas, veiled, draped, standing right, sacrificing out of patera in right hand on altar and holding sceptre in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Peacock standing front , head right, with tail spread

objects: 35
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Peacock, head turned left, standing right

objects: 19
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Throne, draped and elaborately ornamented, on which a sceptre leans transversely to right; in front, a peacock standing right

objects: 29
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Rectangular altar, with horns at left and right, and door on front (sometimes decorated with palms)

objects: 3
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Diva Faustina II, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Funeral pyre in four tiers, decorated with arches and statues, festooned with garlands and surmounted by biga galloping left
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTIN AVG MATR CASTROR: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Funeral pyre in four tiers, decorated with arches and statues, festooned with garlands and surmounted by biga galloping left

objects: 2
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTIN AVG MATR CASTROR: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Funeral pyre in four tiers, decorated with arches and statues, festooned with garlands and surmounted by biga galloping left

objects: 5
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Diva Faustina II, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Crescent and seven stars, one within it, and surrounded by six

object: 1
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTINAE PIAE: Bust of Diva Faustina II, diademed, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
MATRI CASTRORVM: Faustina, draped, seated left on low seat, holding globe surmounted by phoenix in extended right hand and sceptre in left hand; before, three standards
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTINAE PIAE: Bust of Diva Faustina II, diademed, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
MATRI CASTRORVM: Faustina, draped, seated left on low seat, holding globe surmounted by phoenix in extended right hand and sceptre in left hand; before, three standards

objects: 3
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVAE FAVSTINAE PIAE: Bust of Diva Faustina II, diademed, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
MATRI CASTRORVM: Faustina, draped, seated left on low seat, holding globe surmounted by phoenix in extended right hand and sceptre in left hand; before, two standards
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Diva Faustina II, diademed, veiled, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
Scepter leaning against throne, draped and elaborately ornamented

objects: 4
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Faustina II, draped, veiled, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS S C: Aeternitas, veiled, draped, standing front, head left, raising veil with right hand and holding long torch in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS S C: Aeternitas, veiled, draped, standing front, head left, raising veil with right hand and holding long torch in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
176 - 180
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA PIA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS S C: Aeternitas, veiled, draped, standing left, holding globe surmounted by phoenix in extended right hand and leaning left arm on column
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος