Θεότητα: Aeternitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 99

objects: 9
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, veiled, wearing long tunic, standing left, in front of low garlanded altar, holding in her hands heads of Sun and Moon

objects: 5
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, left
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, veiled, wearing long tunic, standing left, in front of low garlanded altar, holding in her hands heads of Sun and Moon

objects: 5
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAESAR IMP VESPASIAN: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, veiled, wearing long tunic, standing left, in front of low garlanded altar, holding in her hands heads of Sun and Moon

objects: 2
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae

objects: 7
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae

objects: 4
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVGVST S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae

objects: 3
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
AETERNIT AVGVST S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
AETERNIT AVGVSTI S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGVST S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII: Head of Titus, laureate, left
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGVST S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG S C: Aeternitas standing right, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS: Head of Divus Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGVST S C: Aeternitas standing left, resting left foot on globe, holding sceptre and cornucopiae

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, radiate, right with aegis
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGVST S C: Aeternitas standing left, holding faces on sun and moon

objects: 3
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGVST S C: Aeternitas standing left, holding faces on sun and moon
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS POT P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGVSTI S C: Aeternitas standing left, holding faces on sun and moon

object: 1
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI CENS PER P P: Bust of Domitian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
AETERNITATI AVGVSTI S C: Aeternitas standing left, holding faces on sun and moon

objects: 27
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P: Bust of Trajan, laureate, draped, right (sometimes draped on left shoulder)
Οπισθότυπος
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC AET AVG: Aeternitas, draped, veiled, standing right, holding out head of Sun in right hand and head of Moon in left
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P: Bust of Trajan, laureate, right (sometimes draped on left shoulder)
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, draped, veiled, standing right, holding out head of Sun in right hand and head of Moon in left

objects: 4
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V DES VI: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI AET AVG: Aeternitas, draped, veiled, standing front, head left, holding out head of Sun in right hand and head of Moon in left
Χρονολόγηση
112 - 114
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI AET AVG: Aeternitas, draped, veiled, standing front, head left, holding out head of Sun in right hand and head of Moon in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 99

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος