Νομισματοκοπείο: Νάρβων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 28 από συνολικά 28

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMPERATOR: Bust of Galba, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS: Virtus, in military dress, standing left, holding Victory on globe in right hand and parazonium in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMPERATOR: Bust of Galba, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS: Virtus, in military dress, standing left, holding Victory on globe in right hand and parazonium in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA PROVINCIARVM: Concordia, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA PROVINCIARVM: Concordia, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA PROVINCIARVM: Concordia, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA PROVINCIARVM: Concordia, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopia in left
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TIO REI P: Attalus, helmeted, draped, cuirassed, standing front, head left, raising turreted kneeling figure with right hand and holding standard in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TIO REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 28 από συνολικά 28

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος