Θεότητα: Castor
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 29 από συνολικά 29

object: 1
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand

objects: 18
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Head of Maxentius, laureate, right
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS - AVG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand; between, wolf and twins, standing left
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, wearing imperial mantle, right, holding eagle-tipped scetpre in right hand and Victory on globe in left hand
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS - AVG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand; between, wolf and twins, standing left

object: 1
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS - AVG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand; between, wolf and twins, standing left
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS - AVG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand; between, wolf and twins, standing left

objects: 76
Χρονολόγηση
309 - 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Head of Maxentius, laureate, right
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand

objects: 2
Χρονολόγηση
309 - 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand

object: 1
Χρονολόγηση
309 - 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand
Χρονολόγηση
309 - 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Bust of Maxentius, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N or AETE-RNITAS A-VG N or AET-ERNITAS A-VG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 29 από συνολικά 29

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος