Εκδότρια αρχή: Postumus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 392

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HERCVLI DEVSONIENSI: Hercules, standing right, leaning on club with right hand and holding bow and lion's skin in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
HERCVLI DEVSONIENSI: Head of Hercules, laureate, right
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HERCVLI INVICTO: Hercules, standing left, strangling Nemean lion; sometimes at foot, club or globe
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
HERCVLI INVICTO: Hercules, standing left, strangling Nemean lion; sometimes at foot, club or globe

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTO AVG: Bust of Postumus, radiate, cuirassed, left, holding sceptre on shoulder
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Galley, left, with four rowers

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Postumus, draped, seated left on platform; behind him. Lictor; before him, Liberalitas, draped, holding tessera and cornucopiae; below, citizen
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Postumus, draped, seated left on platform; behind him. Lictor; before him, Liberalitas, draped, holding tessera and cornucopiae; below, citizen

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MINER FAVTR: Minerva, helmeted, draped, running left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, right, or bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NEPT COMITI: Neptune, standing left, holding dolphin in right hand and trident in left hand; placing foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, walking left, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, leaning on column, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand, crossing legs; at foot, globe

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, leaning on column, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand, crossing legs; at foot, globe

objects: 5
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, right, or head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
QVINQVENNALES POSTVMI AVG: Victory, winged, draped, standing right, inscribing X or VOT X on shield, placing right foot on helmet
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
QVINQVENNALES POSTVMI AVG: Victory, winged, draped, standing right, inscribing VOT X on shield, placing right foot on helmet

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right or left
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS PROVINCIARVM: Rhine, resting left on urn, placing right hand on vessel and holding anchor in left hand (?)
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand, treading down enemy

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VIRTVS POSTVMI AVG: Bust of Postumus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand, treading down enemy; at foot, captive
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 392

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος