Νομισματική αξία: Medallion
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 365

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Half-length bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, diademed, draped, left, holding statuette of Concordia, holding patera and double-cornucopiae, in right hand and holding cornucopiae in left arm
Οπισθότυπος
VESTA MATER: Group of six Vestals, three to left and right, sacrificing over altar in front of round temple of Vesta
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
I O M TRI: Tetrastyle temple with Jupiter seated in center with deities (Juno and Minerva?) standing to either side between the columns

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
MATRI CASTR: Five corn-ears in a bundle
Χρονολόγηση
A.D. 210
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR ANTONINVS PIVS AVG P M TR P XIII: Bust of Caracalla, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Sol, radiate, naked except for cloak, standing left, mounting quadriga

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 215
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Sol, radiate, naked except for cloak, standing left, mounting quadriga
Χρονολόγηση
A.D. 216
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, left, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 213 - A.D. 217
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand, leaning on shield set on helmet
Χρονολόγηση
A.D. 211 - A.D. 217
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PIA FELIX AVG: Bust of Julia Domna, hair elaborately waved in ridges and turned up low at the back, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORI AVGVSTI: Slow quadriga moving left, on which is set the conical stone of Emesa surmounted by eagle; in field, star

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 221
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANNIA FAVSTINA AVG: Bust of Annia Faustina, hair drawn back, draped, right
Οπισθότυπος
Elagabalus, togate, and Annia Faustina, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands; in field, star
Χρονολόγηση
A.D. 222
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Severus Alexander, laureate, togate, in quadriga right, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 228
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money.
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 228
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money.

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 228 - A.D. 231
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
A.D. 231 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVREL SEV ALEXANDER PIVS FELIX AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, central figure facing front, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG IVLIA MAMAEA AVG MATER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right; facing bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 365

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος