Νομισματική αξία: Medallion
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 365

object: 1
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Half-length bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, diademed, draped, left, holding statuette of Concordia, holding patera and double-cornucopiae, in right hand and holding cornucopiae in left arm
Οπισθότυπος
VESTA MATER: Group of six Vestals, three to left and right, sacrificing over altar in front of round temple of Vesta
Χρονολόγηση
193 - 202
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
I O M TRI: Tetrastyle temple with Jupiter seated in center with deities (Juno and Minerva?) standing to either side between the columns

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 202
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
MATRI CASTR: Five corn-ears in a bundle
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR ANTONINVS PIVS AVG P M TR P XIII: Bust of Caracalla, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Serapis, wearing polos on head, standing front, head left, raising right hand and holding transverse sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Sol, radiate, naked except for cloak, standing left, mounting quadriga

object: 1
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Sol, radiate, naked except for cloak, standing left, mounting quadriga
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIIII COS IIII P P: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, left, eagle
Χρονολόγηση
213 - 217
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VENVS VICTRIX: Venus, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and spear in left hand, leaning on shield set on helmet
Χρονολόγηση
211 - 217
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PIA FELIX AVG: Bust of Julia Domna, hair elaborately waved in ridges and turned up low at the back, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
218 - 222
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORI AVGVSTI: Slow quadriga moving left, on which is set the conical stone of Emesa surmounted by eagle; in field, star

object: 1
Χρονολόγηση
219 - 220
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANNIA FAVSTINA AVG: Bust of Annia Faustina, hair drawn back, draped, right
Οπισθότυπος
Elagabalus, togate, and Annia Faustina, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands; in field, star
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Severus Alexander, laureate, togate, in quadriga right, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Χρονολόγηση
222 - 228
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money.
Χρονολόγηση
222 - 228
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money.

object: 1
Χρονολόγηση
228 - 231
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXANDER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
231 - 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
231 - 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVREL SEV ALEXANDER PIVS FELIX AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, central figure facing front, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
222 - 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG IVLIA MAMAEA AVG MATER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right; facing bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 365

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος