Θεότητα: Juno
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 221

objects: 3
Χρονολόγηση
34 - 35
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopia; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVI: Legend surrounding large S C

objects: 9
Χρονολόγηση
35 - 36
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXVII: Legend surrounding large S C

objects: 12
Χρονολόγηση
36 - 37
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Hexastyle temple with flanking wings; Concordia seated inside, holding patera and cornucopiae; Hercules and Mercury stand on podia; Jupiter, Juno, Minerva, Victories and other figures above pediment.
Οπισθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT XXXIIX: Legend surrounding large S C

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
CAPIT RESTIT: Capitolium on podium of four steps. Within, Minerva, Jupiter and Juno left to right; in pediment, bust flanked by snake-legged giants; atop, quadriga flanked by bigae

objects: 4
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG P M COS VIII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAPIT RESTIT: Front view of tetrastyle temple: in center, Jupiter seated between Juno and Minerva standing: on pediment, quadriga in center, statues at corners

object: 1
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAPIT RESTIT: Front view of tetrastyle temple: in center, Jupiter seated between Juno and Minerva standing: on pediment, quadriga in center, statues at corners

objects: 4
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP NERVA CAES AVG: Bust of Juno, draped, right, wearing stephane
Οπισθότυπος
S C: Rudder on globe

objects: 4
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOS: Head of Juno, veiled, right; sceptre behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P L RVBRI: Small Victory in quadriga, right

objects: 2
Χρονολόγηση
138 - 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left; at feet, peacock, left
Χρονολόγηση
139 - 141
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and vertival sceptre in left; at her feet left, peacock standing, left

objects: 17
Χρονολόγηση
139 - 141
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and vertival sceptre in left; at her feet left, peacock standing, left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Juno(?), veiled, draped, standing left, head left, extending right hand and holding nearly vertical sceptre in left

objects: 76
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Juno(?), veiled, draped, standing left, head left, extending right hand and holding nearly vertical sceptre in left
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Juno(?), veiled, draped, standing left, head left, extending right hand and holding nearly vertical sceptre in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, draped, right with hair elaborately waved and coiled on top
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Juno(?), veiled, draped, standing left, head left, extending right hand and holding nearly vertical sceptre in left

objects: 29
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Juno, veiled, draped, seated right on seat with back, resting right arm on seat and holding transverse sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Juno, standing right, holding sceptre and lowering left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Juno, standing right, raising right hand and holding sceptre

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Juno, standing left, raising right hand and holding sceptre

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
IVNONI LVCINAE: Juno, standing left, holding torch in right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 221

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος