Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Valentinian I
Θεότητα: Victory
Νομισματοκοπείο: Siscia
Fulltext: D N VALENTINI-ANVS P F AVG

No results found. Start over.