Silver 6 kurush/altilik of Mahmud II, Qustantiniyya, 1835 - 1836. 1940.125.90