Φίλτρα

LeftField: SVG File Houghton Monogram 128.1
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 2
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 16
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 16
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 15
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος