Περιοχή: Asia--Asia--Syria--Coele-Syria
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 83
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Diademed, horned head of Seleucus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕ ANTIOXOY: Horned horse head right
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Diademed, horned head of Seleucus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with anchor in central tondo
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕO ANTIOXO: Elephant standing right
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with anchor in central tondo
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕO ANTIOXO: Elephant standing right
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Bow
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Δούρα Ευρωπός
Εμπροσθότυπος
Bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Bow

objects: 16
Χρονολόγηση
202 BCE - 198 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 59
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Antiochus III right, as Apollo
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant with mahout standing right

objects: 2
Χρονολόγηση
202 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 59
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Antiochus III right, as Apollo
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

objects: 2
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 59
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair in krobylos behind
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

object: 1
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 59
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair in krobylos behind
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

objects: 7
Χρονολόγηση
202 BCE - 197 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 59
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair in krobylos behind
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

objects: 12
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

object: 1
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
199 BCE - 198 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Gorgoneion
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

objects: 5
Χρονολόγηση
198 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 61
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with short hair
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Horse trotting right

objects: 3
Χρονολόγηση
198 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 62
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing left, holding wreath and palm branch

objects: 2
Χρονολόγηση
198 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 63
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with short hair
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike advancing right, holding palm branch

object: 1
Χρονολόγηση
198 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 63
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with short hair
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo standing left, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 83

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος