Περιοχή: Asia--Asia--Cilicia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 188

object: 1
Χρονολόγηση
293 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 278 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 4
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing two arrows and resting left hand on grounded bow

objects: 10
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Laureate caps of the Dioscuri

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BA AN: Laureate pileus
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BA AN: Laureate pileus

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 245 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing left, holding wreath and palm branch
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Nike standing left, holding wreath and palm branch

objects: 4
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 4
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Athena standing right, brandishing spear and shield

objects: 3
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Eagle with spread wings alighting left

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 36
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod
Χρονολόγηση
246 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 36
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod

objects: 2
Χρονολόγηση
246 BCE - 235 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod
Χρονολόγηση
246 BCE - 242 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus II right, with sideburn
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 188

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος