Περιοχή: Asia--Asia--Bactria
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 103

objects: 2
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Artemis in elephant biga right

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Boar head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 8
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Head of Dioscurus right, wearing pileus
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Head of Dioscurus right, wearing pileus
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Head of Dioscurus right, wearing pileus

objects: 2
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Head of Dioscurus right, wearing pileus

objects: 2
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 103

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος