Νομισματοκοπείο: Seleucia on the Tigris II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

objects: 65
Χρονολόγηση
300 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 41
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 7
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 6
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Tripod lebes with cover
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Tripod
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bow and quiver
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Tripod
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bow and quiver

object: 1
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 10
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 5
Χρονολόγηση
296 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned elephant head right

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 5
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος