Εκδότρια αρχή: Αντίοχος Α΄ Σωτήρ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 240
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 1
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΝΤΙΟΧΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 1
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΝΤΙΟΧΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 1
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΝΤΙΟΧΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΝΤΙΟΧΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΝΤΙΟΧΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 5
Χρονολόγηση
300 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy

objects: 7
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy

objects: 3
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Οπισθότυπος
BACΙΛΕΩC ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy

objects: 9
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Οπισθότυπος
ANTIOXOY BACΙΛΕΩC: Nike standing right, crowning trophy
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 10
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 10
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 11
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 11
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 12
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ANTIOXOY CΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 12
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 13
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ANTIOXOY ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 13
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 13
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 240

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος