Φίλτρα

LeftField: SVG File Houghton Monogram 690
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 8
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Head of Dioscurus right, wearing pileus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Εμπροσθότυπος
Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος