Φίλτρα

LeftField: SVG File Houghton Monogram 261.1
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 3
Χρονολόγηση
305 BCE - 280 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 2
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος