Νομισματοκοπείο: Babylon II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

objects: 26
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left

objects: 4
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Hemitetarte
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Hemitetarte
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Οπισθότυπος
Lion walking left
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 105
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 304 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
311 BCE - 308 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 308 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Babylon II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος