Νομισματοκοπείο: Babylon I
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

objects: 17
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 40
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
1/5 stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
Club, quiver, and bow

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Thirtieth Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
Club, quiver, and bow
Χρονολόγηση
300 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 32
Χρονολόγηση
300 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος