Νομισματική αξία: Dichalkon
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 44

objects: 9
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right wearing mitra, with ram's horn at temple and long, flowing hair
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 239

object: 1
Χρονολόγηση
300 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right in elephant Headdress, wearing mitra
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Eagle with spread wings standig right on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 69
Χρονολόγηση
300 BCE - 282 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Head of deified Alexander right in elephant Headdress, wearing mitra
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt
Χρονολόγηση
299 BCE - 294 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on r.: Eagle with spread wings standig right on thunderbolt
Χρονολόγηση
281 BCE - 279 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κασσάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Laureate Head of Zeus right, dotted border
Οπισθότυπος
Thunderbolt, dotted border

objects: 9
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 418
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 427
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 431a

objects: 7
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 442

objects: 9
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 453
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 470
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 485
Χρονολόγηση
266 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border

object: 1
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Βυζάντιο
Εμπροσθότυπος
Type 1, large Head: Veiled Head of Arsinoe II. right, wearing stephane, dotted border
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙ (reading downward) on r., ΠΤΟΛΕ or ΠΤΟ (reading upward) on l.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 387
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Βυζάντιο
Εμπροσθότυπος
Type 2, small Head: Veiled Head of Arsinoe II. right, wearing stephane
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛ or ΒΑΣΙ (reading downward) on r., ΠΤΟ (reading upward) on l.: Eagle with closed wings standing left
Χρονολόγηση
265 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 25
Εμπροσθότυπος
Veiled Head of Arsinoe II. right, wearing stephane, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with spread wings standing left on thunderbolt, dotted border

objects: 3
Χρονολόγηση
271 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛ above, ΒΑΣΙΛ below: Prow left
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 337
Χρονολόγηση
271 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛ above, ΒΑΣΙΛ below: Prow left
Χρονολόγηση
271 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
Diademed Head of Ptolemy I right, aegis tied around neck
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛEM above, ΒΑΣΙΛ below: Horse leaping left
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 336

objects: 12
Χρονολόγηση
246 BCE - 222 BCE
Νομισματική αξία
Dichalkon
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
Horned Head of Zeus Ammon right, wearing taenia with basileion, dotted border
Οπισθότυπος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ on l. ΒΑΣΙΛΕΩΣ on r.: Eagle with closed wings standing left on thunderbolt, dotted border
Παραπομπή
Svoronos (1904-1908) 970
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 44

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος