Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Uncertain Mint 10, 275 BC - 261 BC 1944.100.75880
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
12.82
Silver Coin, Uncertain Mint 10, 275 BC - 261 BC 1944.100.75881
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
13.76
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Alexandrie, Égypte, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Z 2884.133
Βάρος
14.28
British Museum: 1864,1118.26
Συλλογή
British Museum
Βάρος
14.22
Ptolemäer: Ptolemaios II. Philadelphos ca. 275/274-262/261 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID3090
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
14.16

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
27.67
Βάρος
13.85

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης