Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Uncertain Mint 10, 294 BC - 282 BC 1974.26.5401
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.8
Silver Coin, Uncertain Mint 10, 294 BC - 282 BC 1944.100.75817
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
13.6
British Museum: 1866,1201.3869
Συλλογή
British Museum
Βάρος
13.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.5
Διάμετρος
28
Βάρος
13.73

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης