Περιοχή: Παννονία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within laurel wreath

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XV/MVLT/XX within laurel wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within laurel wreath

objects: 23
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 23
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 384
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, helmeted (with pearl-diadem), draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head right, standing left, on ship, raising right hand; Victory seated at helm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος