Περιοχή: Θράκη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1728

objects: 6
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax, draped, standing left, holding branch out sideways in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Mars wearing cloak, advancing right, holding spear and trophy

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVD CAP S C: Captive standing to right of palm-tree; Judaea seated left on arms

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVD CAP S C: Captive, head left, standing to right of palm-tree; Judaea seated left on arms
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVDAEA CAPTA S C: Titus, holding spear and parazonium, resting foot on helmet, standing to left of palm-tree; Judaea seated right on cuirass

objects: 2
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII: Head of Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
ROMA S C: Roma seated left on cuirass, holding wreath and parazonium

objects: 3
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAESAR DIVI VESPAS F AVG: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVD CAP S C: Judaea seated to left of palm-tree; yoke right
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Julia Titi seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMPT T CAES DIVI VES F AVG: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Julia Titi seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIANVS COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax standing left, holding branch and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIAN COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax standing left, holding branch and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIANVS COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Mars wearing cloak, advancing right, holding spear and trophy
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIAN COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Mars wearing cloak, advancing right, holding spear and trophy
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIANVS COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Spes standing, left holding flower in right and raising skirt with left
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIAN COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI AVG VESP F DOMITIAN COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAES DIVI VESP F DOMITIAN COS VII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCEPS IVVENTVTIS: Cornucopiae crossed over poppy
Χρονολόγηση
80 - 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in small bun in back
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch

objects: 2
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D VESP AVG REST S C: Victory advancing left, holding shield inscribed S P Q R

objects: 2
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D AVG REST S C: Altar
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1728

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος