Περιοχή: Θράκη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1721 έως 1728 από συνολικά 1728
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Unclear Zeno legend: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCO-RDIA [ ]: Zeno, draped, cuirassed, standing right, holding long cross in right hand, treading down prostrate captive with left foot
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENONS PE AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SE - CN: Victory, winged, draped, advancing left, head left, holding wreath in right hand and dragging captive with left hand; ☧ or (rev.☧) in left field; all within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding labarum in right hand and dragging captive with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZIN-ON PE AVG or D N (rev.Z)INO-NS P F A: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno, draped, cuirassed, standing right, holding long cross in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Unclear Zeno legend: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ZE-NO: Zeno, draped, cuirassed, standing right, holding long cross in right hand and globe in left hand; cloak is unseen
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO PE AVG or [ ] N P F A [ ] or D N (rev.Z)E[ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno monogram 4 within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO PE AVG or [ ] N P F A [ ] or D N (rev.Z)E[ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno monogram 5 within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 476 - A.D. 491
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
[ ] ZE[ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno monogram 4 within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1721 έως 1728 από συνολικά 1728

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος