Φίλτρα

Περιοχή: Δαλματία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

object: 1
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N (rev.Z)ENO - PERP AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG A: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in left field
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NEPOS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
475 - 477
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NEPOS P F AG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right, cross above head
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, head right, holding globe in right hand and inverted spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος