Πορτραίτο: Tetricus II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 96
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Two male figures (Tetricus I and II), draped, cuirassed, standing facing each other, together supporting Victory on globe
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
PIVE[…] TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
[..]V ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, radiate, draped, cuirassed, right

object: 1
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
[…] TETRICVS PI[…]: Bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
[…]CVS P F AVG: Radiate bust right
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PI TETRICVS C: Bust of Tetricus II, draped, right
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICI AVGG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, facing bust of Tetricus II, draped, left
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Tetricus II, draped, standing right, receiving globe from Tetricus I with right hand and holding sceptre in left hand; Tetricus I, draped, standing left, holding sceptre in left hand; between them, altar

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICI AVGG: Bust of Tetricus II, draped, right, facing Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, left, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Tetricus II, draped, standing right, receiving globe from Tetricus I with right hand and holding sceptre in left hand; Tetricus I, draped, standing left, holding sceptre in left hand; between them, altar
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Jugate bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGG: Aeternitas, draped, standing left, holding phoenix on globe in right hand and lifting robe with left hand
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP INVICTI PII AVGG: Jugate bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI PII AVGG: Jugate bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS AVGG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand; flanking her, two children
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI PII AVGG: Jugate bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI VICTORI: Jupiter, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI PII AVGG: Jugate bust of Tetricus I, laureate, draped, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, seated left, inscribing VO X on shield
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI PII AVGG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
VICRTVS MILITVM: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand, facing soldier, standing left, holding Victory in right hand and spear in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICIS AVGG: Jugae bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI PII AVGG: Jugae bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right, and bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPP TETRICI AVGG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right, facing bust of Tetricus II, draped, left
Οπισθότυπος
P M TR P COS III P P: Tetricus I, draped, standing left, holding patera and sacrificing at altar, facing Tetricus II, draped, standing right, holding globe in right hand and being crowned by Victory
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
Bust of Tetricus I, radiate, draped, right, facing bust of Tetricus II, draped, left
Οπισθότυπος
Legend obscured: Tetricus I, draped, standing left, holding patera and sacrificing at altar, facing Tetricus II, draped, standing right, holding globe in right hand and being crowned by Victory; to right, standing citizen
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
C PIV ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS AVGG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand; flanking her, two children

object: 1
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
C P ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
SPEI PERPETVAE: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
C P ES TETRICVS CAES or C P ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, draped, right
Οπισθότυπος
SPES AVGG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
273 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
C P ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, wearing imperial mantle, right
Οπισθότυπος
SPES AVGG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 96

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος