Πορτραίτο: Julia Mamaea
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 113

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Mamaea, diademed, draped, right
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG: Head of Severus Alexander, larueate, right
Οπισθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Mamaea, draped, right
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ALEXANDER PIVS AVG IVLIA MAMAEA AVG MATER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right; facing bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
A.D. 222 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXAND AVG IVLIA MAMAEA AVG MATER AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, cuirassed, right; facing bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPORA: Severus Alexander, togate, seated left on curule chair, holding globe in right hand and scroll in left hand, being crowned by Victory, winged, draped, standing left behind chair, holding palm in left hand; in front, Felicitas, draped, standing right, holding long sceptre in right hand; between Felicitas and Emperor, woman, draped, standing left
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 227
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SEV ALEXANDER AVG SALL BARBIA ORBIANA AVG: Bust of Severus Alexander facing bust of Orbiana
Οπισθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG MAT AVGVSTI: Bust of Julia Mamaea, draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, standing left, each holding scales in right hands and cornucopiae in left hands; at feet, three piles of money
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing left, holding double cornucopiae in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding double cornucopiae in right hand

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing left, holding right hand over child and holding cornucopiae in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated left, extending right hand over child reaching up and resting left arm on seat
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated left, extending right hand over child reaching up and resting left arm on seat
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing front, head left, legs crossed, holding caduceus in right hand and leaning on column with left arm

objects: 26
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing front, head left, legs crossed, holding caduceus in right hand and leaning on column with left arm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas standing front, head turned left, legs crossed, holding caduceus and leaning left arm on column.
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand

objects: 22
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO AVGVSTAE: Juno, draped, seated left, holding flower in right hand and swathed infant (?) in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 225 - A.D. 235
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO CONSERVATRIX: Juno, diademed, veiled, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand; at feet, peacock
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 113

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος