Πορτραίτο: Galla Placidia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

objects: 3
Χρονολόγηση
423 - 424
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PLACI-DIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand; star high in left field

object: 1
Χρονολόγηση
423 - 424
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
GALLA PLA-CIDIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand; star high in left field
Χρονολόγηση
430 - 440
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
GALLA PLA-CIDIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XXX - MVLT XXXX: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, left, holding cross on globe in right hand and sceptre in left hand; by the throne, a shield; star in right field
Χρονολόγηση
441 - 450
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
GALLA PLA-CIDIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
IMP.XXXXII˙COS - XVII˙P˙P˙: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, left, holding cross on globe in right hand and sceptre in left hand; by the throne, a small round shield; star in left field
Χρονολόγηση
441 - 450
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
GALLA PLA-CIDIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
IMP XXXXII COS - XVII˙P˙P˙: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, left, holding cross on globe in right hand and sceptre in left hand; by the throne, a small round shield; star in left field
Χρονολόγηση
423 - 425
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PLACI-DIA AVG: Bust of Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVG: Pulcheria, enthroned, facing front, arms crossed over breast; star in right field

objects: 3
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed ☧, to which she points

objects: 3
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings
Οπισθότυπος
☧ within a wreath
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star high in left field

objects: 3
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star high in left field

object: 1
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 426
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Valentinian III, nimbate, draped, enthroned facing front, holding mappa in right hand; feet on footstool

objects: 5
Χρονολόγηση
426 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, Chi Rho on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above

objects: 2
Χρονολόγηση
430 - 445
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jewelled cross; star above

object: 1
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: ☧ within a wreath
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder
Οπισθότυπος
Cross within a wreath with base ties XIIX, large leaves
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder
Οπισθότυπος
Cross within a wreath with base ties XIIX, spiky leaves
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, wearing necklace and earrings, cross on shoulder
Οπισθότυπος
Cross within a wreath with base ties XIIX, spiky leaves
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος