Πορτραίτο: Τίτος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 721

objects: 5
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
TITVS ET DOMITIAN CAES PRIN IV: Titus and Domitian, togate, seated left side by side on curule chairs, each extending right hand

objects: 5
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
TITVS ET DOMITIAN CAES PRIN IV: Titus and Domitian, togate, seated left side by side on curule chairs, each holding branch extended in right hand, left hands at side
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES AVG VESPAS COS II TR POT: Bust of Vespasian, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
T ET DOM C EX S C: Titus and Domitian seated left and right on platforms; two lictors carrying fasces, center

objects: 17
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F COS CAESAR AVG F PR: Head of Titus, bare, right facing head of Domitian, bare, left

objects: 26
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F COS CAESAR AVG F PR: Head of Titus, bare, right facing head of Domitian, bare, left

objects: 5
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M T P P P COS II D III: Bust of Vespasian, laureate, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
IMP AVG F COS DESIGN II CAESAR AVG F COS DESIG: Head of Titus, bare, right facing head of Domitian, bare, left

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
T ET DOM CAESARES PRINC IVVEN S C: Titus and Domitian riding right, holding spears; Soldier with vexillum, right

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
T ET DOMITIANVS CAESA S C: Titus and Domitian seated right and left
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
TITVS ET D CAESAR VESPASIANVS S C: Titus and Domitian seated right and left

objects: 2
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
T ET DOMITIAN CAESARES PRIN IVVENT S C: Titus and Domitian riding right, both raising hands
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M TR P: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
T ET DOMITIAN CAESARES PRIN IVVENT S C: Titus and Domitian riding right, both raising hands
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG F COS DES II S C: Titus and Domitian standing left and right, holding spears

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAES AVG F COS DES IMP AVG F COS DESIG ITR S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

objects: 3
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAES AVG F DES IMP AVG F COS DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
CAES AVG F DES IMP AVG F COS DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG F COS DES II S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, left
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CAESAR AVG F DES IMP AVG DES IT S C: Titus and Domitian, standing left and right, both holding spears; Titus also holding parazonium and Domitian holding roll
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 721

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος