Πορτραίτο: Προκόπιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 26

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVB: Emperor, head right, standing left, holding spear in right hand and resting left on shield

objects: 9
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within laurel wreath
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
VOT/V within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/●/V within laurel wreath
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/●/V within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding sceptre in right hand and resting left on shield

objects: 7
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield. At foot, left, a small indeterminate objekt; above, in field right, ☧

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield; above, in field right, ☧

objects: 2
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 366
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield

objects: 2
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within wreath
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within wreath
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding sceptre in right hand and resting left on shield

object: 1
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, standing left, holding labarum in right hand and resting left on shield, left foot on prow

objects: 3
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield. On ground left a small indeterminate object; above, in field, right, ☧

object: 1
Χρονολόγηση
365 - 366
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

object: 1
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
Double maiorina
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 26

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος