Πορτραίτο: Ουαλεντινιανός Γ΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 425
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Theodosius II, wearing consular robes, enthroned, facing front, and Valentinian III, wearing consular robes, enthroned, facing front, each holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star above and between them

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 425
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVB-LICAE: Theodosius II, wearing consular robes, enthroned, facing front, and Valentinian III, wearing consular robes, enthroned, facing front, each holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBL-ICAE: Theodosius II, wearing consular robes, enthroned, facing front, and Valentinian III, wearing consular robes, enthroned, facing front, each holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLI-CAE: Theodosius II, wearing consular robes, enthroned, facing front, and Valentinian III, wearing consular robes, enthroned, facing front, each holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star above and between them

objects: 18
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PV-BLICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVB-LICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBL-ICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLI-CAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVB-LICAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLI-CAE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLIC-AE: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed ☧ on her left knee; star in left field, ☧ in right field
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing forward, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Χρονολόγηση
A.D. 425 - A.D. 429
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing forward, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, bearded, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOT XXX - MVLT XXXX: Theodosius II, nimbate, wearing consular robes, enthroned, and Valentinian III, nimbate, wearing consular robes, enthroned, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; a star above and between them

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 430 - A.D. 440
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VOT XXX - MVLT XXXX: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, left, holding cross on globe in right hand and sceptre in left hand; by the throne, a shield; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 437
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
FELICITER - N(rev.U)BTIIS: Theodosius II, nimbate, lightly bearded, standing between Valentinian III and Eudoxia, both nimbate and clasping hands
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing forward, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος