Πορτραίτο: Λίβιος Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 43
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PI-E-TAS AVG N-OSTRI: Libius Severus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in left hand, crowned by Victory; extending right hand to a kneeling turreted figure, presented to him by a helmeted armed figure

objects: 2
Χρονολόγηση
461
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

objects: 3
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
462
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBIS - ROMA: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
☧ within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
☧ within a wreath
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTO - AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 2 within a wreath
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 2
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N LIB SEVER P A or D N LB (rev.S)[ ] or [ ]RVS AV or [ ]RVS P A or [ ]RVS P AV or [ ]RVS P AC or [ ] P F AV or D N [ ]: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Libius Severus monogram 1 or 3
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-ERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

object: 1
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SE-VERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
461 - 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-ERVS PE AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 43

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος