Πορτραίτο: Κωνσταντίνος Α΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2202

objects: 6
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOBILI C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOBIL C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOB CAES: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, right, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS NOBILI C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVEN-TVS AVGG: Constantine I, draped, cuirassed, riding left, raising right hand; beneath horse, captive

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOBILI C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 24
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 17
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARS - V-I-CTOR: Mars, nude, chlamys draped, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder

objects: 2
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MART-I - P-ACIF: Mars, draped, cuirassed, lunging left, holding branch in right hand and spear and shield in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI PATRI CONSERVATORI: Mars, helmeted, nude, standing right, leaning on spear with right hand and shield with left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IV-VE-NTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard in each hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE - AETER: Roma, helmeted, draped, seated front, head left, in hexastyle temple with plain pediment, holding small Victory in right hand and leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
307 - 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, right, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
COMITI - AVGG NN: Sol, standing left, holding up globe in right hand and whip in left hand
Χρονολόγηση
307 - 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, right, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
COMITI - AVGG NN: Sol, standing left, holding up globe in right hand and whip in left hand

objects: 43
Χρονολόγηση
307 - 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding cornucopiae in right hand and patera in left hand

objects: 22
Χρονολόγηση
307 - 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding cornucopiae in right hand and patera in left hand
Χρονολόγηση
307 - 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing front, head right, leaning on reversed spear with right hand and placing left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2202

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος