Πορτραίτο: Κωνστάντιος Β´
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1647

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FLA CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 32
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with six stone layers; star above

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with six stone layers; star above

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 330 - A.D. 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 330 - A.D. 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 330 - A.D. 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 332
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 332
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 333
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORI-A EXER-CITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, a standard

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, a standard

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, a standard
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius II, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-VENTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and reversed spear in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors; star above

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors; star above

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors; star above

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 326
Νομισματική αξία
2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, wearing trabea, right, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
AETERNA GLORIA SENAT P Q R: Constantine I and Constantine II, nimbate, draped, standing front in elephant quadriga, emperor on right raising right hand; on either side, lictor
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1647

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος