Πορτραίτο: Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 121
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
COMES AVG or COMES AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Two Concordiae, draped, standing facing each other, clasping right hands and holding cornucopiae in left hands
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI AVGG: Jupiter, seated left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder or anchor in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand, or bust of Constantius Chlorus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAXX AVGG: Pax, draped, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAXX AVGG: Pax, draped, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT DEOR: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at foot, globe

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT DEOR: Providentia, draped, seated left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at foot, globe
Χρονολόγηση
A.D. 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT DEORVM or PROVIDENTIA DEORVM: Providentia, draped, seated left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at foot, globe
Χρονολόγηση
A.D. 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERN or ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory on globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERN or ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory on globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICIT: Felicitas, draped, standing left, head right, leaning on column, raising right hand to head
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICIT: Felicitas, draped, standing left, head right, leaning on column, raising right hand to head
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT AVGG: Securitas, draped, standing left, raising right hand to head and leaning on column with left elbow, crossing legs
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VNDIQVE VICTORES: Constantius Chlorus, draped, cuirassed, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Hercules, standing right, holding club in right hand and bow and lion's skin in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 121

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος