Πορτραίτο: Ιουλιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 376
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PER AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOTIS/V/MVLTIS/X; Roma holding spear in right hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLI-ANVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within a wreath

objects: 41
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CL IVLI-ANVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within a wreath

objects: 47
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CL IVLI-ANVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced half siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A PERPETV: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP IVLIANVS NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP IVLIANVS NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right; M behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB C: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right; M behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB C: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right; M behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB C: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right; M behind bust
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICAE: Julian, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB C: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right; M behind bust
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICAE: Julian, helmeted, draped, cuirassed, standing right, holding globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N IVLIA-NVS P F AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with Christogram in left hand
Οπισθότυπος
REPARATIO - GALLIARVM: Trophy, flanked by two captives
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, supporting a wreath inscribed VOTIS/V/MVLTIS/X; Roma holding spear in left hand, Constantinopolis holding sceptre in left hand, resting right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, supporting a wreath inscribed VOTIS/V/MVLTIS/X; Roma holding spear in left hand, Constantinopolis holding sceptre in left hand, resting right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, inscribing VOT/X on a wreath supported by a genius
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIAN-VS PERP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVS: Soldier, helmeted, cuirassed, standing left, head right, holding inverted spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 376

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος