Πορτραίτο: Θεοδόσιος Β´
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 246

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 397 - A.D. 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 402 - A.D. 403
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 402 - A.D. 403
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Medium bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 402 - A.D. 403
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 403 - A.D. 408
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field
Χρονολόγηση
A.D. 403 - A.D. 408
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on a globe in left hand; star in right field
Χρονολόγηση
A.D. 402 - A.D. 403
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 403 - A.D. 408
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, wearing cuirass with ☧, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman and enemy on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow; star in left field
Χρονολόγηση
A.D. 403 - A.D. 408
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 401 - A.D. 403
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow
Χρονολόγηση
A.D. 401 - A.D. 403
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross behind left shoulder
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 401 - A.D. 403
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 401 - A.D. 403
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 401 - A.D. 403
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with cross on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding long sceptre in right hand and Victory on globe in left hand; beneath her right foot, prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVG: Cross
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVG: Cross
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Cross

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Cross
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Cross

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 404 - A.D. 406
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Cross
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 246

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος