Πορτραίτο: Γρατιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 257

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, helmeted (with pearl-diadem), draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head right, standing facing, on ship, raising right hand; Victory seated at helm

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA AVGGG: Roma, helmeted, head left, seated facing, holding globe and partly seen spear, right leg bare

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XV/MVLT/XX within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XV within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian?
Οπισθότυπος
PRINCIPIVM IVVENTVTIS: Gratian, head right, standing facing, holding transverse spear and globe
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPE-SRP: Two emperors, nimbate, in military dress, seated facing on throne, the one on right holding sceptre and globe, the one on left globe and sceptre. Between them a small togate figure stg., above whose head is a shield inscribed VOT/V/MVL/X

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
S-PE-SR-P: Two emperors, in military dress, seated facing on throne, the one on right holding sceptre and globe, the one on left globe and sceptre. Between them a small togate figure stg., above whose head is a shield inscribed VOT/V/MVL/X
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, shield behind, writing VOT/V/MVL/X on shield placed on knee. In field right, ☧
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, shield behind, writing VOT/V/MVL/X on shield placed on knee. In field right, ☧
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, shield behind, writing VOT/V/MVL/X on shield placed on knee. In field right, ☧
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
1 1/2 scripula
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory seated right on arms writing VOT/X on shield held up by winged Genius
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, rosette-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
GLORIA ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, under arch, holding transverse spear and globe
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within laurel wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within laurel wreath

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within laurel wreath
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding standard in left
Χρονολόγηση
A.D. 367 - A.D. 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, helmeted (with pearl-diadem), draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head right, standing facing, on ship, raising right hand; Victory seated at helm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 257

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος