Πορτραίτο: Κρίσπος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 541 έως 557 από συνολικά 557

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 326 - A.D. 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with varying number of stone layers; star above

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 326 - A.D. 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with varying number of stone layers; star above

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 317 - A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, left, holding sceptre in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI CAESS: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, captive
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, radiate, wearing trabea, left, raising right hand and holding globe in left hand
Οπισθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS NOBB CAESS COSS II: Crispus and Constantine II, laureate, wearing consular robes, facing each other, each holding eagle-tipped sceptre and globe
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS II: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Crispus, laureate, draped, cuirassed, cloak spread, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, cuirassed, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Crispus, laureate, draped, cuirassed, cloak spread, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, cuirassed, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
FELIX PROO-ESSVS COS II: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
CONCORD-IA AVGG NN: Concordia, draped, seated left on throne, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CRISPVS / CAESAR; above, star

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CRISPVS / CAESAR; above, star

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with varying number of stone layers; star above

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 326 - A.D. 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with varying number of stone layers; star above
Χρονολόγηση
A.D. 316 - A.D. 317
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Head of Crispus, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER-VATORI CAESS: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 317 - A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, left, holding sceptre in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
IOVI CONSER-VATORI CAESS: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding globe in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

objects: 20
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with varying number of stone layers; star above
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 541 έως 557 από συνολικά 557

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος