Πορτραίτο: Άτταλος Πρίσκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19
Χρονολόγηση
409 - 410
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTI: Attalus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down prostrate captive with left foot
Χρονολόγηση
409 - 410
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISC ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISC ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; star in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, seated on lion-headed throne, facing front, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding trophy over right shoulder and shield inscribed ☧ in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; star in left field

objects: 3
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
INVICTA RO-MA AETERNA: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; star in left field

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; star in left field

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; star high in left field

object: 1
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; star high in left field
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TIO REI P: Attalus, helmeted, draped, cuirassed, standing front, head left, raising turreted kneeling figure with right hand and holding standard in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TIO REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος