Είδος αντικειμένου: Medallion
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 492
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // S C (in exergue): Trajan and Hadrian standing facing each other, holding globe between them

object: 1
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // CONCORDIA (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting arm on figure of Spes; below throne, cornucopia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ADVENTVS AVG (in exergue) // S C (in field): Roma seated right on cuirass and shield, holding spear and clasping hands with Hadrian, standing left
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // LIBERALITAS AVG / S C (in exergue): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left; citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind Hadrian, attendant; before steps, other citizens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing right, holding cornucopia; at feet to right, modius, corn ears, and poppy; behind, prow of ship

objects: 3
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, left
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III: Jupiter seated left, holding Victory and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 142
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, left
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III: Jupiter seated left, holding Victory and sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 143
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia

object: 1
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
ANN DCCCLXXIIII NAT VRB P CIR CON: Genius of the circus reclining left, head right, holding chariot wheel and holding three obelisks from the spina of the circus
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
MONETA AVGVSTI: Moneta standing left, holding scales and cornucopia
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory flying right, holding trophy
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
GENIVS POPVLI ROMANI: Genius standing left, holding patera and cornucopia
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
GENIVS POPVLI ROMANI: Genius standing left, holding patera and cornucopia
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS // VOTA SVSCEPTA (in exergue): Genius of the senate standing right, holding sceptre and gesturing to Genius of the Roman people, standing left, holding patera and cornucopia; between them, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 628
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
P M TR P IIII // COS III P P (in exergue): Jupiter standing facing, holding thunderbolt, to feet at right, eagle; Minerva standing right, holding spear and shield; Juno standing left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Head of Hadrian, laureate, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
// DIVAE MATIDIAE / SOCRVI (in exergue) // S C (in field): Temple of Matidia, flanked by porticos
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // S C (in exergue): Hercules seated facing on pile of arms, resting on club and holding distaff
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
GENIVS POPVLI ROMANI: Genius standing left, holding patera and cornucopia
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
GENIO POPVLI ROMANI: Genius standing left, holding patera and cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 492

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος