Νομισματοκοπείο: Sirmium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS • VI •: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO COMITI: Sol, radiate, chlamys spread, standing right, crowning Constantine I, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS • VI • AVG N: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Crispus, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Crispus, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVEN-TVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI COMITI AVG N: Sol, chlamys spread, standing right, presenting Victory on globe to Constantine I, draped, cuirassed, standing left; between them, kneeling captive, raising hands toward emperor

object: 1
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, inscribing shield VOT/XX
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIB AVGG ET CAESS NN: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, inscribing shield VOT/XX; before her, trophy and captive
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX supported by genius
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE PERPETVAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE PERPETVAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX

objects: 8
Χρονολόγηση
320 - 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS MAX AVG: Head of Constantine I, right
Οπισθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS CC: Busts of Crispus and Constantine II, facing one another
Χρονολόγηση
320 - 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantine I, draped, cuirassed, standing left beneath arch, holding sceptre in right hand and globe in left hand; flanking him, two sons
Χρονολόγηση
320 - 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - I-V-VENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, head right, holding standard with eagle in right hand and vertical sceptre in left hand; behind, another standard

object: 1
Χρονολόγηση
320 - 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG ET CAESS: Trophy; at foot, two spears and four shields
Νομισματική αξία
4 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAXIMVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, left, holding Victory on globe in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS NOBB CAESS COSS II: Busts of Crispus and Constantine II, laureate, facing one another, each holding globe and sceptre with eagle
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
FELIX ADVE-N-T-VS CAESS NN: Crispus, draped, cuirassed, cloak flying, mounted left, raising right hand and holding spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS NOBB CC COSS II: Bust of Crispus and Constantine II, laureate, draped, facing one another, together holding Victory on globe, each holding short sceptre
Οπισθότυπος
GLORIA CONSTANTINI AVG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding a shield inscribed VOT/V supported by kneeling barbarian
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος