Νομισματοκοπείο: Sirmium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 160

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XX/MVLT/XXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, wearing crested and diademed helmet, cuirassed, facing front, holding spear diagonally over right shoulder in right hand and shield decorated with a horseman trampling an enemy in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, and Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing front under and arch supported by two spiral columns, heads turned toward each other, each holding inverted spear in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, and Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing front under and arch supported by two spiral columns, heads turned toward each other, each holding inverted spear in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, and Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing front under and arch supported by two spiral columns, heads turned toward each other, each holding inverted spear in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, and Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing front under and arch supported by two spiral columns, heads turned toward each other, each holding inverted spear in right hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within a wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/XXX/MVLTIS/XXXX within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 160

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος