Νομισματοκοπείο: Mediolanum
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 790
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae held in both hands
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C DECIVS AVG | IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical staff with head of ass in right hand
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DACIA: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical standard in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DECIVS AVG | IMP CAE TRA DEC AVG
Οπισθότυπος
DACIA FELIX: Dacia, draped in long robe reaching feet, standing left, holding vertical standard in right hand

objects: 7
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GEN ILLVRICI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to right, standard
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIVS EXERC ILLVRICIANI: Genius, wearing polos on head, nude except for short cloak on shoulders, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to left, altar

objects: 2
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands before standard in centre
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP TRA DEC AVG | IMP C DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA GERMANICA: Trajan Decius, in military attire, on horse prancing left, raising right hand and holding short sceptre in left hand, preceded by Victory, winged, draped, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
HER ETRVSC AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG: Fecunditas, standing left, holding right hand over child standing right, and cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO AVGVSTO: Head of Divus Augustus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, with open wings, standing front on bar, head right

objects: 14
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO AVGVSTO: Head of Divus Augustus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Rectangular altar, with four panels in front, lighted

objects: 8
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO VESPASIANO: Head of Divus Vespasianus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, with open wings, standing front on bar, head right

objects: 14
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO VESPASIANO: Head of Divus Vespasianus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Rectangular altar, with four panels in front, lighted

objects: 6
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO TITO: Head of Divus Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, with open wings, standing front on bar, head right

objects: 7
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO TITO: Head of Divus Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Rectangular altar, with four panels in front, lighted

objects: 2
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO NERVAE | DIVO NERVE: Head of Divus Nerva, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, with open wings, standing front on bar, head right

objects: 9
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
DIVO NERVE | DIVO NERVAE: Head of Divus Nerva, radiate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Rectangular altar, with four panels in front, lighted
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 790

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος