Νομισματοκοπείο: Τρήουηροι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2445

object: 1
Χρονολόγηση
1 - 14
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
Male, diademed, right
Οπισθότυπος
GERMANVS INDVTILLI F: Bull butting left
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVVS CLAVDIVS OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPT MER: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
306 - 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Τρήουηροι, Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPTIMOR MERIT: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FEL or TEMPORVM FEL: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELICIT: Felicitas, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Diocletian, draped, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand; placing foot on captive
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing left, crowning trophy with right hand; on either side, captive

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VOT X M XX: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VOT X M XX: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child

object: 1
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child

objects: 3
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2445

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος