Νομισματοκοπείο: Ραβέννα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 214
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 18
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Arcadius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

objects: 77
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

object: 1
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius

objects: 2
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing left, holding cross on globe in right hand and wreath in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR - GENT BARB: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard inscribed ☧ in right hand and globe in left hand; to his right, a bound captive looking at him
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVS: Arcadius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory with wreath and palm over shoulder on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory with wreath and palm over shoulder on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
402 - 406
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, bearded, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing front, holding long ☧ in right hand and placing left hand on hilt of sword; crowned by Hand of God; placing right foot on neck of prostrate serpent-tailed lion

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing front, holding long ☧ in right hand and placing left hand on hilt of sword; crowned by Hand of God; placing right foot on neck of prostrate serpent-tailed lion

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XV/MVLT/XX within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 214

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος