Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπουλη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1021
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Head of Constantine I, diademed, right, looking upward
Οπισθότυπος
Constantine I, draped, standing front in quadriga, raising right hand and holding eagle-tipped sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Head of Constantine I, rosette-diademed, right, looking upward
Οπισθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Head of Constantine II, diademed, right
Οπισθότυπος
CONSTAN-TINVS CAES: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, wearing trabea, right, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
GLORIA ROMANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left by cuirass and shield, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Head of Constantine I, rosette-diademed, right, looking upward
Οπισθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS MAX AVG: Bust of Constantine I, diademed, draped, cuirassed, left, holding Victory in right hand
Οπισθότυπος
NOBB CAESS: Busts of Crispus and Constantine II, draped, cuirassed, facing each other, together holding Victory on globe

objects: 9
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE AVGG: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 2
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 4
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 3
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above

objects: 6
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
FL HELENA - AVGVSTA: Bust of Helena, wearing necklace and mantle, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REIPVBLICE: Securitas, draped, standing left, raising robe with right hand and lowering branch with left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Salus, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

object: 1
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSTAN/TINVS/AVG with wreath above
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CONSTAN/TINVS/CAESAR with star above
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIA N F: Bust of Constantia, hair plaited with hair pins, wearing necklace, mantled, right
Οπισθότυπος
SOROR CONSTANTINI AVG: PIET/AS PUB/LICA within a wreath

objects: 7
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GLORIA - EXERCITVS: Soldier, draped, cuirassed, standing left, head right, holding reversed spear in right hand and placing left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and long sceptre in left hand

objects: 7
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERT-A-S - PVBLICA: Victory, winged, draped, standing left on galley, holding a wreath in both hands

objects: 8
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
SPES - PVBLIC: Legend across field; labarum with three medallions on drapery, crowned by ☧, piercing serpent

objects: 4
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE CAESS: Camp gate with two turrets, without doors, with five or six stone layers; star above
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1021

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος