Νομισματοκοπείο: Κολωνία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 451
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Jugate head of Postumus, laureate, right, and bust of Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Jugate busts of Victory, draped, right, holding wreath in right hand and palm in left hand, and Felicitas, draped, right, holding olive-branch
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, sometimes radiate, right
Οπισθότυπος
P M TR P VII COS III P P: Postumus, veiled, draped, standing left, sacrificing at altar and holding short sceptre; to left, Mercury, standing front, head right, holding purse and caduceus
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Bust of Postumus, laureate, cuirassed, right, and bust of Hercules, draped, right
Οπισθότυπος
P M T P COS IIII P P: Postumus, draped, riding left in slow quadriga, holding branch
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M T P COS IIII P P: Postumus, draped, riding left in slow quadriga, holding branch

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P X COS V P P: Half-length figure of Victory, winged, draped, standing right, inscribing VOT XX on shield
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, standing left by horse, holding spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVG: Jugate busts of Sol, radiate, draped, right, and Luna, with crescent in hair, draped, right, on crescent

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COMITI AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORES AVG: Jugate busts of Mars, helmeted, cuirassed, and Victory, draped, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORES AVG: Jugate busts of Apollo, right, and Diana, right, holding bow
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORI AVG: Jugate busts of Postumus, right, and Jupiter, right, holding thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSERVATORI AVG: Jupiter, seated, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Head of Postumus, laureate, facing head of Hercules, laureate

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Jugate busts of Victory, draped, right, holding wreath in right hand and palm in left hand, and Felicitas, draped, right, holding olive-branch

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, laureate, draped, left, holding lion's skin and club
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Jugate busts of Victory, draped, right, holding wreath in right hand and palm in left hand, and Felicitas, draped, right, holding olive-branch

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMP: Galley, left, with four rowers and standard

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, radiate, right
Οπισθότυπος
FIDES EXERCITVS: Four ensigns, one surmounted by hand, one surmounted by eagle
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate bust of Postumus, laureate, cuirassed, right, and head of Hercules, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI AVG: Hercules, standing front, holding bow and lion's skin, killing two vultures of Stymphalus

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate bust of Postumus, laureate, cuirassed, right, and head of Hercules, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CRETENCI or HERCVLI CRETENSI: Hercules, running right, conquering Cretan bull
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate bust of Postumus, laureate, cuirassed, right, and head of Hercules, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI LIBVCO: Hercules strangling Antaeus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 451

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος