Νομισματοκοπείο: Ακυληία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 788

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 306 - A.D. 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPT IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
MEMORIAE AETERNAE: Eagle, looking left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 306 - A.D. 337
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Τρήουηροι, Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP: Head of Claudius Gothicus, veiled, laureate, right
Οπισθότυπος
REQVIES OPTIMOR MERIT: Claudius Gothicus, veiled, togate, seated left, raising right hand and holding short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
COMITES AVGG ET CAESS NNNN or COMITES - AVGG ET CAESS NNNN: Dioscuri, helmeted, chlamys falling behind, standing front, heads right, each holding staff in right hand; above helmets, stars

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG ET CAESS NNNN: Concordia, draped, seated left on high-backed chair, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG ET CAESS NNNN: Concordia, draped, seated left on high-backed chair, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI COMITI AVG NOSTR: Hercules, standing front, head left, holding branch in right hand and club and lion's skin in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT-ORI AVGG NN: Jupiter, chlamys falling behind, standing front, head left, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / X / CAESS within a wreath; at base, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / X / CAESS within a wreath; at base, eagle
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / X / CAESS within a wreath; at base, eagle

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / CX / AVGG within a wreath; at base, eagle

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / CX / AVGG within a wreath; at base, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAESAR: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - CON-SERVATORI or HERCVL-I - CONS-ERVATORI or HERCVLI - CO-NSERVATORI: Hercules, standing front, head left, holding branch in right hand and club and lion's skin in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI C-ONS-ERVATORI or IOVI C-ONS-E-RVATORI or IOVI CON-SE-RVATORI or IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys falling behind, standing front, head left, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / DIOCL/ETIAN/I AVG / SMAQ within a wreath with plain tie
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / MAXI/MIAN/I AVG / SMAQ within a wreath with plain tie
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVGVSTVS: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / DIOCL/ETIAN/I AVG / SMAQ within a wreath with plain tie

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
XX / MAXI/MIAN/I AVG / SMAQ within a wreath with plain tie
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Half solidus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDETE ROMANI: Two Victories, winged, draped, holding up oblong tablet inscribed SIC / XX / SIC / XXX

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 303 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Half solidus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDETE ROMANI: Two Victories, winged, draped, holding up oblong tablet inscribed SIC / XX / SIC / XXX
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 788

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος