Νομισματοκοπείο: Έφεσος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 146

objects: 17
Χρονολόγηση
28 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DIVI F COS VI LIBERTATIS P R VINDEX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
PAX: Pax standing at angle to left, holding caduceus in right hand, cista mystica with snake right, all within wreath

objects: 12; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 14
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

objects: 20
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Altar, garlanded, with stags
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, on his back, cornucopiae, all within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Altar, garlanded, with stags

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Legend in two lines in laurel wreath

objects: 3
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Legend in two lines in laurel wreath combined with rostra

objects: 5
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Legend in two lines in laurel wreath

objects: 76
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Legend in one line in laurel wreath

objects: 8
Χρονολόγηση
50 - 51
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P X IMP XIIX: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA CAESARIS AVG: Bust of Agrippina the Younger, draped, right; hair in a long plait behind, and in front, a triple row of curls

objects: 9
Χρονολόγηση
41 - 42
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
DIAN EPHE: Temple of Diana of Ephesus, four columns, statue in center, right

objects: 6
Χρονολόγηση
50 - 51
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA: Head of Claudius, laureate, right, and Agrippina the Younger, bare, jugate, left
Οπισθότυπος
DIANA EPHESIA: Cultus-statue of Diana Ephesia

objects: 2
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
PACI AVGVSTAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
PACI ORB TERR AVG: Bust of woman, turreted and draped, left

objects: 4
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AVG: Legend in oak-wreath
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
AVG: Legend on shield in oak-wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Ceres, draped, seated left in decorated chair with high back, holding two corn-ears and poppy in right hand and cornucopia in left

objects: 4
Χρονολόγηση
69 - 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERI IMP AVG VESPAS: Titus and Domitian, togate, veiled, standing front, heads left, both holding patera in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 146

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος